KAA

ייצור כבלים צבאיים

ייצור כבלים צבאיים -ציוד צבאי ימי

ציוד צבאי ימי מעמיד אתגר קשה בפני המפתח והיצרן.
סביבת המוצר חייבת לעמוד בקריטריונים ייעודיים, מתכות וציפויים חייבים לעמוד בתנאי מליחות, רטיבות וחשיפה לתנאים קיצוניים במיוחד.
ייצור ציוד כגון זה מחייב מיומנות מקצועית ואיכות תוך עמידה בתקנים.

ציוד צבאי אווירי

ייצור כבלים צבאיים -ציוד צבאי קרקעי

חב' ק.א.א מספקת מוצרים צבאיים איכותיים העומדים במפרטים ודרישות לבחינה קפדניים במיוחדים, החברה מאושרת כספק מנה"ר וניגשת למכרזים ההולמים את ניסיונה, כישוריה והתמחותה.